Czy jesteś osobą

pełnoletnią?

Niestety nie osiągnąłeś jeszcze wymaganego wieku.

Doppio Passo w ramach przepisów ustawowych skłania się ku odpowiedzialnemu podejściu w spożywaniu napojów alkoholowych. Prosimy o potwierdzenie pełnoletności, gdyż niniejsza strona internetowa zawiera informacje marketingowe dot. napojów alkoholowych. Odwiedzając naszą stronę internetową, akceptujesz nasze Warunki Korzystania i zasady ochrony danych.

IMPRESSUM

Doppio Passo

INFORMACJE O OCHRONIE DANYCH
Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien GmbH

Stan na 17.11.2021 

Operatorem tej strony internetowej jest Rotkaeppchen-Mumm Sektkellereien GmbH. W dalszej części informujemy o gromadzeniu danych osobowych podczas korzystania z niniejszej strony internetowej. Dane osobowe to wszystkie dane, które mogą być powiązane z Państwem osobiście, np. nazwisko, adres, adresy e-mail, zachowanie użytkownika.

Państwa dane będą gromadzone, przetwarzane i wykorzystywane zgodnie z przepisami niemieckiej ustawy o telemediach (TMG) oraz przepisami o ochronie danych osobowych, w szczególności z federalną ustawą o ochronie danych osobowych (BDSG) oraz ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO). Za pomocą niniejszej polityki prywatności informujemy o zbieraniu danych osobowych na naszej stronie internetowej i za jej pośrednictwem od osoby, której dane dotyczą, zgodnie z art. 13 RODO.

1. Zbieranie danych osobowych do korzystania w celu informacyjnym

(1) W przypadku korzystania ze strony internetowej do celu czysto informacyjnego, tzn. jeśli nie logują się Państwo w celu korzystania ze strony internetowej, nie rejestrują się ani w inny sposób nie przekazują nam informacji, nie zbieramy żadnych danych osobowych, z wyjątkiem danych przekazywanych przez Państwa przeglądarkę. Celem zbierania tych danych jest umożliwienie Państwu wizyty na stronie internetowej oraz zapewnienie jej funkcjonalności. Ponadto wykorzystujemy te dane do optymalizacji strony internetowej oraz do zapewnienia bezpieczeństwa naszych systemów informatycznych. Są to:

 • adres IP
 • data i godzina zapytania
 • różnica strefy czasowej w stosunku do Greenwich Mean Time (GMT)
 • treść żądania (konkretna strona)
 • status dostępu / kod statusu HTTP
 • ilość danych przekazywanych w każdym przypadku
 • strona internetowa, z której pochodzi żądanie
 • przeglądarka
 • system operacyjny i jego interfejs
 • język i wersja oprogramowania przeglądarki.

(2) Ponadto podczas korzystania ze strony internetowej na Państwa komputerze zapisywane są pliki cookie, sygnały nawigacyjne i/lub piksele (lub porównywalne funkcje do przekazywania danych o zdarzeniach), jeśli jest to technicznie konieczne lub wyrazili Państwo zgodę na zapis. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane na dysku twardym w odniesieniu do używanej przeglądarki i które dostarczają stronie ustawiającej cookie (w tym przypadku nam) określonych informacji. Plik cookie zazwyczaj zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, „długość życia” pliku cookie oraz wartość, regularnie losowo generowany unikatowy numer. Pliki cookie nie mogą wykonywać programów ani przenosić wirusów na komputer użytkownika. Celem tego wykorzystania jest uczynienie naszej strony internetowej jako całości bardziej przyjazną dla użytkownika i efektywną. Niektóre elementy naszej strony internetowej wymagają, aby przeglądarka wywołująca mogła być zidentyfikowana nawet po zmianie strony.

(3) Do zarządzania plikami cookie i Państwa zgody w tym zakresie korzystamy z rozwiązania firmy Usercentrics GmbH. W ramach realizacji zamówienia przekazujemy zatem dane osobowe (dane dotyczące zgody) firmie Usercentrics GmbH, Sendlingerstr. 7, 80331 Monachium jako podmiotowi przetwarzającemu na zlecenie. Przez dane dotyczące zgody rozumiemy następujące dane: data i godzina wizyty lub zgody / odmowy, informacje o urządzeniu. Przetwarzanie danych odbywa się w celu wypełnienia zobowiązań prawnych (obowiązek przedłożenia dowodu zgodnie z art. 7 (1) RODO) i związanej z tym dokumentacji zgód, a tym samym na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. Do przechowywania danych wykorzystywana jest lokalna pamięć masowa. Dane dotyczące zgody będą przechowywane przez 3 lata. Dane są przechowywane na terenie Unii Europejskiej. Więcej informacji na temat gromadzonych danych oraz sposobu kontaktowania się z nami można znaleźć na stronie https://usercentrics.com/privacy-policy/. Szczegółowe informacje o stosowanych plikach cookies oraz możliwość wyrażenia zgody na ich wykorzystywanie można znaleźć w ustawieniach zgody.

(4) Te zapisane informacje są przechowywane oddzielnie od innych danych, które mogą zostać nam przekazane. W szczególności dane z plików cookie nie są łączone z innymi Państwa danymi, jeśli takie są przekazywane.

2. Zbieranie danych osobowych do korzystania w celu spersonalizowanym

(1) Oprócz korzystania z naszej strony internetowej do celu czysto informacyjnego oferujemy różne usługi, z których mogą Państwo skorzystać w przypadku zainteresowania. Z reguły wymaga to podania przez Państwa dalszych danych osobowych, które wykorzystujemy do świadczenia danej usługi. Jeżeli możliwe jest podanie dodatkowych dobrowolnych informacji, są one odpowiednio zaznaczone. Gromadzimy, przetwarzamy i wykorzystujemy tylko te dane osobowe, które są niezbędne do korzystania przez Państwa ze strony internetowej i/lub do realizacji zawartej z nami umowy lub które sami Państwo podają. W szczególności chodzi tu o następujące dane inwentaryzacyjne i dane o użytkowaniu, które mogą być przekazywane za pośrednictwem formularzy na naszej stronie internetowej:

 • nazwisko (składające się ze zwrotu grzecznościowego, tytułu, imienia, nazwiska i płci)
 • adres
 • numer telefonu
 • adres e-mail
 • data urodzenia
 • dane rejestracyjne i logowania użytkownika

(2) Dane inwentaryzacyjne i dane o użytkowaniu są przez nas wykorzystywane do nawiązania z Państwem stosunku umownego, do strukturyzacji merytorycznej, zmiany lub zakończenia, w celu wypełnienia naszych zobowiązań umownych, do zalogowania użytkownika na stronie internetowej oraz do nawiązania kontaktu z Państwem, jeżeli zażądają tego Państwo lub jest to wymagane w ramach stosunku umownego lub dozwolone przez prawo.

(3) Dane osobowe, z wyjątkiem danych zebranych przez wymienionych poniżej dostawców zewnętrznych, będą przechowywane i przetwarzane na terenie Unii Europejskiej.

3. Terminy usunięcia

(1) O ile w niniejszej informacji o ochronie danych nie opisano inaczej, będziemy przechowywać Państwa dane tylko tak długo, jak jest to konieczne do celów, dla których zostały one zebrane lub przetworzone, chyba że ustawowe okresy przechowywania wymagają dłuższego przechowywania. Państwa dane osobowe zostaną zatem usunięte po załatwieniu Państwa sprawy, chyba że uzgodniono inaczej lub jest to wymagane przez prawo.

(2) Dane inwentaryzacyjne usuwane są po upływie dwóch lat od zakończenia stosunku umownego na koniec roku kalendarzowego, chyba że konieczne i prawnie dopuszczalne jest dłuższe przechowywanie.

4. Statystyczna anonimowa analiza danych dotyczących użytkowania

Jesteśmy uprawnieni do tworzenia profili użytkowania przy użyciu pseudonimów w celach reklamowych, badania rynku lub w celu dostosowania strony internetowej do wymagań, o ile nie wyrażą Państwo sprzeciwu. W szczególności anonimowo analizujemy dane dotyczące użytkowania w celach statystycznych, aby dostosować stronę internetową do wymagań. Mogą Państwo sprzeciwić się takiemu wykorzystaniu Państwa danych osobowych, powiadamiając nas o tym.

5. Treści podmiotów trzecich

Możliwe, że w naszej ofercie online zostały zintegrowane treści podmiotów trzecich (np. filmy wideo lub piksele). Szczegóły można znaleźć tutaj <ustawieniach zgody.

6. Podwykonawcy i odbiorcy danych osobowych

W ramach przetwarzania danych osobowych korzystamy z usług podwykonawców i zawieramy z nimi umowy zgodnie z wymogami art. 28 RODO.

(1) Podwykonawcą zajmującym się hostingiem strony internetowej jest DFAU GmbH, Gustav-Weißkopf-Str. 5, 90768 Fürth.

(2) Do zarządzania danymi dotyczącymi zgody korzystamy z usług firmy Usercentrics GmbH, Sendlingerstr. 7, 80331 Monachium.

7. Ochrona danych osobowych

Podejmujemy środki techniczne i organizacyjne zgodnie z wymogami art. 32 RODO w celu ochrony danych osobowych użytkownika. Wszyscy nasi pracownicy, którzy biorą udział w przetwarzaniu danych osobowych, są zobowiązani do zachowania tajemnicy danych. Dane osobowe użytkownika są szyfrowane podczas transmisji na stronę internetową za pomocą protokołu HTTPS.

8. Podstawy prawne

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy Państwa o podstawie prawnej przetwarzania przez nas danych.

 • O ile uzyskamy zgodę osoby, której dane dotyczą, na operacje przetwarzania danych osobowych, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Tutaj mogą Państwo w każdej chwili zarządzać swoimi zgodami: <ustawieniach zgody.
 • W przypadku przetwarzania danych osobowych, które jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dotyczy to również operacji przetwarzania danych, które są niezbędne do realizacji środków przedumownych.
 • O ile przetwarzanie danych osobowych jest konieczne do wypełnienia obowiązku prawnego, któremu podlega nasza firma, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 • Podstawą prawną tymczasowego przechowywania danych i plików dziennika jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 • Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych za pomocą technicznie niezbędnych plików cookies jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych za pomocą plików cookie w celach analitycznych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
 • Jeżeli przetwarzanie jest konieczne do ochrony uzasadnionego interesu naszej firmy lub strony trzeciej, a interesy, prawa podstawowe i wolności osoby, której dane dotyczą, nie są nadrzędne w stosunku do pierwszego wymienionego interesu, podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Jeżeli przetwarzanie danych nie jest konieczne do udostępnienia funkcjonalności strony internetowej, lecz służy bezpieczeństwu strony internetowej lub naszym interesom gospodarczym (np. zbieranie danych w celu optymalizacji strony internetowej lub w celach bezpieczeństwa), odbywa się ono na podstawie naszych prawnie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 I lit. f RODO.

9. Brak zautomatyzowanego podejmowania decyzji / brak profilowania

Nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.

10. Prawa osób, których dane dotyczą

Użytkownikowi i innym osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa w odniesieniu do ich danych osobowych:

 • prawo do informacji o odnośnych danych osobowych (art. 15 RODO)
 • prawo do sprostowania (art. 16 RODO)
 • prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO)
 • prawo do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO)
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e lub lit. f RODO (art. 21 RODO); patrz również następujące odniesienie do prawa do sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO
 • prawo do przeniesienia danych (art. 20 RODO)
 • prawo do cofnięcia wyrażonej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody do momentu jej cofnięcia, jeżeli przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a lub art. 9 ust. 2 lit. a RODO

Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych (art. 77 RODO).

11. Odniesienie do prawa do sprzeciwu zgodnie z art. 21 RODO

A. Prawo do sprzeciwu ze względu na szczególną sytuację

Mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją – wobec przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, które odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e (bezpieczeństwo publiczne) lub f (przetwarzanie danych na podstawie równowagi interesów) RODO; dotyczy to również profilowania na podstawie tych przepisów. Nie będziemy przetwarzać już danych osobowych, chyba że możemy wykazać istotne uzasadnione podstawy do przetwarzania, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych.

B. Prawo do sprzeciwu wobec reklamy bezpośredniej

Jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe do celów reklamy bezpośredniej, mają Państwo prawo w każdej chwili sprzeciwić się przetwarzaniu dotyczących Państwa danych osobowych do celów takiego reklamy; dotyczy to również profilowania, o ile jest ono związane z taką reklamą bezpośrednią. Jeżeli sprzeciwią się Państwo przetwarzaniu danych dla celów reklamy bezpośredniej, dane osobowe nie będą już przetwarzane dla tych celów.

C. Korzystanie z prawa do sprzeciwu

Z prawa do sprzeciwu można skorzystać w sposób nieformalny, na przykład drogą pocztową na adres Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien GmbH, Sektkellereistraße 5, 06632 Freyburg/Unstrut lub e-mail info@rotkaeppchen-mumm.de.

12. Usługodawca / Podmiot odpowiedzialny / Dane kontaktowe / Sprzeciw / Odwołanie zgody

Usługodawcą zgodnie z § 13 niemieckiej ustawy o telemediach (TMG) i podmiotem odpowiedzialnym w rozumieniu RODO, innych ustaw o ochronie danych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz innych przepisów o charakterze ochrony danych jest:

Rotkäppchen-Mumm Sektkellereien GmbH
Sektkellereistraße 5
06632 Freyburg/Unstrut
Deutschland

E-Mail: info@rotkaeppchen-mumm.de

Wszystkie wnioski o udzielenie informacji, sprostowanie i usunięcie danych, sprzeciw lub wycofanie zgody, dochodzenie prawa do ograniczenia przetwarzania lub prawa do przenoszenia danych, jak również uwagi lub pytania użytkownika dotyczące ochrony danych powinny być kierowane na ten adres.

13. Inspektor ochrony danych

Z naszym inspektorem ochrony danych można skontaktować się pod adresem datenschutzbeauftragter@rotkaeppchen-mumm.de lub na nasz adres pocztowy z dopiskiem „Der Datenschutzbeauftragte”.

14. Organ nadzorczy ds. ochrony danych i prawo do wniesienia skargi

Odpowiedzialnym za nas organem nadzorczym ds. ochrony danych jest:

Hessische Datenschutzbeauftragte, Gustav-Stresemann-Ring 1, 65189 Wiesbaden
Telefon: 0611/1408-0, faks 0611/1408-900 lub -901, e-mail: poststelle@datenschutz.hessen.de.

15. Aktualizacja niniejszej informacji o ochronie danych

Od czasu do czasu konieczne jest dostosowanie treści niniejszej informacji o ochronie danych. Dlatego zastrzegamy sobie prawo do jej zmiany w dowolnym momencie. Wyślemy zmienioną wersję informacji o ochronie danych do zarejestrowanych użytkowników pocztą elektroniczną przed jej wejściem w życie i opublikujemy ją w tym samym miejscu co niniejszą informację o ochronie danych.

Kontakt

+49 421 3053 0 office@egfra.de